Legea pasunilor 2015

Guvernul României

Hotarârea nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013

În vigoare de la  18.02.2015

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. I.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) autoritate competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si autoritatile cu atributii în domeniu aflate în subordinea sa, dupa caz;".

2. La articolul 1, litera c) se abroga.

3. La articolul 1, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

e) activitate agricola care se desfasoara pe pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice în Uniunea Europeana pentru productia animala si vegetala - orice activitate agricola prevazuta în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, dupa cum urmeaza:

Diviziune

Grupa

Clasa

CAEN Rev. 2

01

014

0141

Cresterea bovinelor de lapte

0142

Cresterea altor bovine

0143

Cresterea cailor si a altor cabaline

0145

Cresterea ovinelor si caprinelor"

4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2.

Pajistile aflate în domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate în domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate în proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si pajistile aflate în proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, înregistrate în registrul agricol ca pasune/fâneata, la data de 1 ianuarie 2007, conform clasificarii prevazute la art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si identificate cadastral potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, alcatuiesc suprafata de pajisti care trebuie mentinuta la nivel national."

5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 3.

(1) Autoritatea competenta centralizeaza anual suprafetele din categoria de folosinta pajisti permanente prin intermediul registrului agricol si actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase din circuitul agricol si cu cele recuperate, în vederea respectarii prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, denumita în continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013.

(2) Autoritatea competenta analizeaza, la solicitarea directiilor pentru agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a pajistilor si emite avizul potrivit legislatiei în vigoare."

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6.

(1) În conditiile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, în vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune, dupa caz, a pajistilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, precum si al municipiului Bucuresti, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale depun individual la compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale documente care atesta ca detin animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, înscrise în RNE, pentru care solicita pentru pasunat suprafete de pajisti.

(2) În conditiile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, în cazul solicitarii unei suprafete de pajisti aflata în proprietatea publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale de catre formele asociative legal constituite, în vederea utilizarii în comun, reprezentantul legal al acestora depune o cerere la compartimentul functional din cadrul primariei, însotita de o lista nominala ce cuprinde documente care atesta ca fiecare membru detine animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee, înscrise în RNE, si suprafata agricola care revine fiecarui membru pentru utilizare proportional cu numarul de UVM, cu acceptul acestora.

(3) În conditiile art. 9 alin. (7 1 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, nivelul minim al pretului concesiunii/închirierii se stabileste prin diferenta dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale si valoarea totala a cheltuielilor cu implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investitii/materiale si lucrari anuale prevazute în acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezinta produsul dintre productia anuala disponibila de iarba si pretul mediu al ierbii stabilit, în conditiile legii, prin hotarârile consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor art. 62 alin. (2 2 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6 1 , cu urmatorul cuprins:

Art. 6

(1) Pajistile aflate în proprietatea publica/privata a statului administrate de Agentia Domeniilor Statului se concesioneaza/arendeaza în conditiile prevazute la art. 18-22 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pajistile aflate în proprietatea publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, se concesioneaza/arendeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007."

8. La articolul 7, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7.

Pe pajisti se pot amplasa constructii care servesc activitatilor agricole, precum si anexe la exploatatiile agricole, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:".

9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 8.

(1) Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale, în conditiile legii.

(2) În conditiile art. 9 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 se constituie un grup de lucru, la nivel judetean, care întocmeste proiectul de amenajament pastoral.

(3) Grupul de lucru prevazut la alin. (2) îsi poate desfasura activitatea în baza unui program stabilit de comun acord, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la sediul camerelor agricole judetene aflate în subordinea consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, organizate potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola.

(4) Pentru pasunile împadurite cu consistenta de pâna la 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera, pentru pastrarea predominantei ierburilor graminee, leguminoase si a altor plante furajere, descrierea vegetatiei forestiere se realizeaza de catre unitati atestate în domeniul amenajarii padurilor si se avizeaza de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(5) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin specialistii din cadrul directiilor judetene pentru agricultura, verifica datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral si întocmesc un registru cu suprafetele de pajisti pe proprietari, pe unitati administrative-teritoriale si centralizat pe judet.

(6) În conditiile art. 9 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, secretarul unitatii administrativ-teritoriale pune la dispozitia specialistilor, din cadrul consiliilor locale, ce formeaza grupul de lucru prevazut la alin. (2), actele de evidenta a pajistilor, planul cadastral al pajistilor aflate în administrarea consiliului local si/sau planul parcelar al pajistilor situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizeaza la o perioada de 10 ani.

(8) Proiectul de amenajament pastoral se întocmeste în doua exemplare, unul pentru consiliul local si unul pentru directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

(9) Consiliul local, dupa aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajistile aflate pe raza unitatii administrativ-teritoriale în cauza, va stabili, în conditiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor si/sau utilizatorilor de pajisti."

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 9.

(1) Potrivit prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, proiectul de amenajament pastoral se întocmeste potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(2) Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

a) descrierea situatiei geografice, topografice si planul parcelar al pajistilor aflate pe teritoriul unitatii administrativ- teritoriale;

b) descrierea solului si a florei;

c) capacitatea de pasunat a pajistii;

d) lucrarile de îngrijire si îmbunatatire a pajistilor;

e) planul de fertilizare si masurile agropedoameliorative.

(3) Controlul aplicarii prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale de catre proprietari/utilizatori se realizeaza de inspectori din cadrul Agentiei Nationale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu» prin oficiile judetene de zootehnie."

11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11.

(1) Pentru reînsamântarea/supraînsamântarea pajistilor se utilizeaza seminte din speciile de plante prevazute în proiectul de amenajament pastoral.

(2) Specialistii din cadrul unitatilor de cercetare stiintifica din domeniul pajistilor, la solicitarea consiliilor locale, asigura,în conditiile legii, asistenta tehnica cu privire la formulele de amestecuri de graminee si leguminoase perene furajere pentru supraînsamântarea si reînsamântarea pajistilor, în functie de conditiile naturale, modul de folosire si nivelul de intensificare a productiei pajistilor."

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 12.

(1) În conditiile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, în vederea întretinerii si utilizarii suprafetelor de pajisti, precum si pentru conservarea, ameliorarea si pastrarea biodiversitatii acestora, utilizatorii pajistilor au obligatia sa aplice pe fiecare parcela actiunile tehnice cuprinse în proiectul de amenajament pastoral, precum si planul de fertilizare.

(2) Lucrarile de întretinere a pajistilor cuprind cel putin:

a) distrugerea musuroaielor, curatarea de pietre, a vegetatiei arbustifere nevaloroase, combaterea buruienilor si executarea lucrarilor de desecare;

b) combaterea eroziunii solului si respectarea stricta a regulilor de exploatare rationala;

c) corectarea regimului aerohidric al solului;

d) lucrari de fertilizare cu îngrasaminte chimice si organice;

e) lucrari de regenerare a pajistilor prin însamântari si supraînsamântari executate atât primavara, cât si toamna, în functie de conditiile de clima si sol, cu respectarea masurilor stabilite prin angajamentele pastorale.

(3) Întocmirea planului de fertilizare si stabilirea masurilor agropedoameliorative se fac de catre oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene."

13. Dupa articolul 13 se introduce anexa al carei cuprins este prevazut în anexa la prezenta hotarâre.

Art. II.

Dispozitiilor art.7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotarâre, le sunt aplicabile prevederile art. II lit. a) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. III.

(1) Proiectele de amenajamente pastorale prevazute la art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta hotarâre, se aproba, în conditiile legii, de consiliile locale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.

(2) Procedurile de atribuire a suprafetelor de pajisti în curs de desfasurare si contractele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile ulterioare, în curs de executare la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, ramân supuse legislatiei în vigoare la data initierii, respectiv încheierii acestora.

(3) În cazul contractelor prevazute la alin. (2), partile contractante pot încheia, în conditiile legii, acte aditionale cu clauze referitoare la amenajamentele pastorale, având în vedere prevederile art. 9 alin. (7 2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor si padurilor,
Gratiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

Bucuresti, 4 februarie 2015.


Inapoi la acte normative